Menu

Obrazy zmieniającego się świata

4 — 25.07.2021
Duża Łąka / obok Hali Kapelusz / Park Śląski w Chorzowie

↑ fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

prezentacje sferyczne / strefa kina / warsztaty / wieczory muzyczne

Wybuchające rok po roku Powstania Śląskie odmieniły oblicze Górnego Śląska. Trudna, lecz niezwykle ważna historia naszego regionu jest opowieścią o ludziach. Ludziach, którzy przez pokolenia odkrywali na nowo swoje życie, język, wiarę i obyczaje, chociaż już od wieków podążali za tradycją i głosem serca.

W stulecie wydarzeń, dzięki którym Górny Śląsk powrócił do Polski, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Instytucja Kultury Ars Cameralis, Instytucja Filmowa Silesia Film oraz Park Śląski zapraszają do wyjątkowego namiotu sferycznego. Przez cały lipiec, od wtorku do niedzieli, na Dużej Łące, tuż obok kultowej hali Kapelusz, na odwiedzających Park Śląsk będą czekały liczne niespodzianki.

Wśród atrakcji znalazły się pokazy filmów 360°, które przybliżą sytuację polityczną i społeczną Górnego Śląska w okresie Powstań Śląskich oraz plebiscytu. Projekcje będą się odbywały od wtorku do czwartku w godzinach 12:00 — 18:00 oraz w soboty w godzinach 10:00 — 13:00. W piątki namiotem zawładnie muzyka! Już od 19:00 zapraszamy na potańcówki, a czas umilą Jaromir (Polena Recordings), dj Mellow oraz Jazxing (Perły Bałtyku, Polena Recordings). A w sobotnie wieczory wszystkich kinomanów zapraszamy do Sfery Kina, w której zaprezentujemy „W deszczowy dzień w Nowym Jorku” (reż. Woody Allen), „Na noże” (reż. Rian Johnson), „Tony Halik” (reż. Marcin Borchardt) oraz „Suspiria” (reż. Luca Guadagnino). Dla najmłodszych zarezerwowaliśmy niedzielne popołudnia, a w programie znalazły się zajęcia edukacyjne, warsztaty oraz pokazy filmów animowanych.

Poniżej znajdują się informacje organizacyjne dla uczestników wydarzeń, a także skrócony program z podziałem na tygodnie oraz szczegółowy opis działań w poszczególnych strefach.

Strefa uczestnika

Informacje organizacyjne

→ TERMIN: 4 — 25.07.2021
→ MIEJSCE: Duża Łąka przy Hali Kapelusz / Park Śląski / Chorzów
→ WSTĘP: bezpłatny, na niektóre wydarzenia obowiązują zapisy

→ Na terenie namiotu może przebywać jednocześnie maksymalnie 200 osób stojących lub 100 osób siedzących.

→ Przed wejściem każdy uczestnik wydarzeń powinien zdezynfekować ręce, a na terenie namiotu powinien zachować bezpieczną odległość od pozostałych osób.

→ Przed wejściem do namiotu każdy uczestnik wydarzeń jest zobligowany do zasłonięcia nosa i ust wyłącznie za pomocą maseczki.

→ Przebywających na terenie namiotu obowiązuje regulamin porządkowy Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie (dostępny TUTAJ → po kliknięciu otworzy się nowa karta przeglądarki).

→ Przebywających na terenie namiotu obowiązuje regulamin korzystania z namiotu (dostępny poniżej oraz na terenie namiotu).

Regulamin

Regulamin korzystania z namiotu sferycznego „Obrazy zmieniającego się świata”
dedykowanego stuleciu wybuchu Powstań Śląskich

§1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami projektu, zlokalizowanego na Dużej Łące w Parku Śląskim w Chorzowie, są Instytucja Kultury Ars Cameralis oraz Instytucja Filmowa Silesia Film, zwane dalej Organizatorami.
 2. Regulamin dotyczy zasad zachowania w namiocie sferycznym, zwanym dalej Namiotem.
 3. Za Uczestnika uważa się każdą osobę, która przebywa na terenie Namiotu.
 4. Niniejszy regulamin został opracowany w celu określenia zasad funkcjonowania Namiotu, zasad bezpiecznego korzystania z Namiotu oraz zasad zachowania środków bezpieczeństwa na terenie Namiotu.
 5. Regulamin wprowadza zasady bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego dla pracowników i Uczestników.
 6. Regulamin obowiązuje wszystkich biorących udział w wydarzeniach odbywających się w Namiocie i przebywających na całym jego terenie.
 7. Przebywających na terenie Namiotu obowiązuje także regulamin porządkowy Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie, dostępny na stronie www.parkslaski.pl.
 8. Niniejszy regulamin obowiązuje na całym obszarze Namiotu.

§2
Informacje organizacyjne – zasady zwiedzania

 1. Wejście na teren Namiotu jest bezpłatne.
 2. Wejście na teren Namiotu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i podporządkowaniem się jego postanowieniom przez Uczestnika.
 3. Wejście na teren Namiotu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatorów wizerunku Uczestnika w ewentualnych materiałach zdjęciowych, filmowych czy publikacjach promocyjnych. Zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku Uczestnika wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i/lub dla potrzeb archiwalnych Organizatorów.
 4. Liczba osób przebywających jednocześnie na terenie Namiotu jest ograniczona i wynosi:
  ⋅ podczas projekcji sferycznych – maksymalnie 40 osób,
  ⋅ podczas pokazów filmowych – maksymalnie 50 osób,
  ⋅ podczas wieczorów muzycznych – maksymalnie 100 osób.
 5. Namiot jest dostępny dla zwiedzających zgodnie z harmonogramem podanym do wiadomości publicznej na stronie arscameralis.pl/obrazy-zmieniajacego-sie-swiata oraz na materiałach drukowanych: plakatach, ulotkach i informacjach prasowych.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany godzin rozpoczęcia wydarzeń odbywających się w Namiocie oraz zastrzega sobie prawo zmian w programie.

§3
Zapewnienie bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego

 1. Przed wejściem na teren Namiotu Uczestnik zobowiązany jest do:
  ⋅ zasłonięcia nosa i ust wyłącznie za pomocą maseczki
  ⋅ dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu na teren;
  ⋅ zachowywania bezpiecznej odległości od pozostałych zwiedzających / min. 1,5m;
 2. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do wszystkich komunikatów rozmieszczonych w przestrzeniach Namiotu oraz stosowania się do zaleceń pracowników obsługi i pracowników WPKiW.
 3. Od Uczestników wymaga się zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób i unikania gromadzenia się.
 4. Liczba osób obsługujących Namiot została ograniczona do minimum.

§ 4
Zasady bezpieczeństwa

 1. Na terenie Namiotu zabrania się:
  ⋅ wnoszenia broni, a także jakichkolwiek przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu lub zdrowiu,
  ⋅ wnoszenia i/lub spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  ⋅ palenia tytoniu, używania elektronicznych papierosów oraz urządzeń do podgrzewania tytoniu,
  ⋅ wnoszenia i/lub spożywania jedzenia i picia,
  wprowadzania i wnoszenia zwierząt z wyjątkiem psów – przewodników,
  ⋅ zakłócania porządku, hałaśliwego zachowania się, jeżdżenia na rowerach, hulajnogach, wrotkach, deskorolkach, gry na instrumentach muzycznych oraz używania własnych odbiorników radiowych, magnetofonów itp.,
  ⋅ wchodzenia na obszary odgrodzone, tym samym niedostępne dla Uczestników.
 2. Wszelkie zauważone awarie, uszkodzenia czy wadliwe funkcjonowanie elementów Namiotu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze Namiotu. Zabrania się dokonywania samodzielnych napraw.
 3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenie Namiotu i znajdującego się w nim sprzętu wynikające z jego winy. Wysokość roszczenia zostanie określona przez Organizatorów na podstawie kosztów poniesionych na naprawę powstałej szkody.
 4. Za uszkodzenia dokonane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie.
 5. Zorganizowane grupy złożone z osób, które nie ukończyły 18 roku życia, powinny znajdować pod opieką nie mniej niż 1 dorosłego opiekuna na każde 10 osób.
 6. Dzieci, poniżej 13 roku życia mogą przebywać na terenie Namiotu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, ponoszącej za nie pełną odpowiedzialność podczas zwiedzania. Pracownicy obsługujący Namiot mają prawo odmówić wstępu na teren Namiot dzieciom, które nie ukończyły 13 roku życia, bez wymaganej opieki osoby pełnoletniej.
 7. Jedna osoba pełnoletnia może opiekować się grupą liczącą nie więcej niż 10 dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia.

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Obsługa Namiotu może odmówić wstępu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.
 2. Uczestnik nie stosujący się do w/w wytycznych może zostać nie wpuszczony na teren Namiotu lub poproszony o opuszczenie terenu Namiotu. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Instytucji.
 3. Osoby w stanie nietrzeźwym nie mają prawa wstępu na wydarzenia odbywające się w Namiocie, a osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających ujawnione przy wejściu na teren Namiotu zobowiązuje się do natychmiastowego opuszczenia terenu pod rygorem ich wyprowadzenia przez służby porządkowe.
 4. Dane kontaktowe: e-mail: info@cameralis.art.pl / telefon 32 257 06 01
 5. Regulamin został udostępniony Uczestnikom poprzez zamieszczenie na terenie Namiotu oraz umieszczenie na stronie: arscameralis.pl/obrazy-zmieniajacego-sie-swiata
Uczestnicy III powstania śląskiego, 1921, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Program skrócony

4 — 11 lipca 2021 / tydzień pierwszy

4 lipca / niedziela 
12:00 — 18:00 / Prezentacje sferyczne / pokaz filmów 360º o Powstaniach Śląskich, projekcje będą odbywać się co pół godziny

6 — 8 lipca / wtorek — czwartek 
12:00 — 18:00 / Prezentacje sferyczne / pokaz filmów 360º o Powstaniach Śląskich, projekcje będą odbywać się co pół godziny

9 lipca / piątek
19:00 — 23:00 / Potańcówka w Sferze / Jaromir (Polena Recordings)

10 lipca / sobota 
10:00 — 13:00 / Prezentacje sferyczne / pokaz filmów 360º o Powstaniach Śląskich, projekcje będą odbywać się co pół godziny
19:00 / Sfera Kina / pokaz filmu „W deszczowy dzień w Nowym Jorku”, reż. Woody Allen, 92 min

11 lipca / niedziela
11:00 / Sfera Kina dla dzieci / pokaz filmu „Jakub, Mimmi i gadające psy”, reż. Edmunds Jansons, 70 min, 6+
12:15 / Sfera Kina dla dzieci / „Zagadkowe historie parkowe” — gra terenowa dla rodzin z dziećmi, liczba uczestników ograniczona, obowiązują zapisy od godz. 10:00
17:00 — 19:00 / „Teatralna scenografia bez tajemnic” — warsztaty dla dzieci i młodzieży, liczba uczestników ograniczona, obowiązują zapisy od godz. 16:00

13 — 18 lipca 2021 / tydzień drugi

13 — 15 lipca / wtorek — czwartek 
12:00 — 18:00 / Prezentacje sferyczne / pokaz filmów 360º o Powstaniach Śląskich, projekcje będą odbywać się co pół godziny

16 lipca / piątek
19:00 — 23:00 / Potańcówka w Sferze / dj Mellow

17 lipca / sobota 
10:00 — 13:00 / Prezentacje sferyczne / pokaz filmów 360º o Powstaniach Śląskich, projekcje będą odbywać się co pół godziny
19:00 / Sfera Kina / pokaz filmu „Na noże””, reż. Rian Johnson, 130 min

18 lipca / niedziela
11:00 / Sfera Kina dla dzieci / pokazy filmów krótkometrażowych „Hip Hip i Hurra”, „Agatka”, „Mami Fatale”, „Baśnie i bajki polskie”, 3+
12:15 / Sfera Kina dla dzieci / „Morskie opowieści” — warsztaty dla dzieci, liczba uczestników ograniczona, obowiązują zapisy od godz. 10:00
17:00 — 19:00 / „Teatralna scenografia bez tajemnic” — warsztaty dla dzieci i młodzieży, liczba uczestników ograniczona, obowiązują zapisy od godz. 16:00

20 — 25 lipca 2021 / tydzień trzeci

20 — 22 lipca / wtorek — czwartek 
12:00 — 18:00 / Prezentacje sferyczne / pokaz filmów 360º o Powstaniach Śląskich, projekcje będą odbywać się co pół godziny

23 lipca / piątek
19:00 — 23:00 / Potańcówka w Sferze / Jazxing (Perły Bałtyku, Polena Recordings)

24 lipca / sobota 
10:00 — 13:00 / Prezentacje sferyczne / pokaz filmów 360º o Powstaniach Śląskich, projekcje będą odbywać się co pół godziny
17:00 / Sfera Kina / pokaz filmu „Tony Halik””, reż. Marcin Borchardt, 90 min
19:00 / Sfera Kina / pokaz filmu „Suspiria”, reż. Luca Guadagnino, 152 min

25 lipca / niedziela
11:00 / Sfera Kina dla dzieci / pokazy filmu „Mój przyjaciel Ufik”, reż. Eric Tosti, 86 min, 6+
12:30 / Sfera Kina dla dzieci / „Tajemnicze planety” — warsztaty dla dzieci, liczba uczestników ograniczona, obowiązują zapisy od godz. 10:00
17:00 — 19:00 / „Teatralna scenografia bez tajemnic” — warsztaty dla dzieci i młodzieży, liczba uczestników ograniczona, obowiązują zapisy od godz. 16:00

Prezentacja sferyczne

Filmy 360º o Powstaniach Śląskich

Zapraszamy na niezwykłe projekcje 360º! Na kopule namiotu sferycznego zostaną wyświetlone filmy, które przybliżą sytuację polityczną i społeczną Górnego Śląska w okresie Powstań Śląskich oraz plebiscytu. Niecodzienna forma projekcji pozwoli zanurzyć się w czas, gdy Górnoślązacy pokazali determinację i męstwo w walce o ponowne przyłączenie regionu do Polski. Za realizacje filmów odpowiada studio filmowe Dynamo Sp. z o.o.

Projekcje będą odbywały się co pół godziny od wtorku do czwartku w godzinach 12:00 — 18:00 oraz w soboty w godzinach 10:00 — 13:00 / szacunkowy czas: około 12 min

PROGRAM PROJEKCJI

→ 4 lipca, godz. 12:00 — 18:00
→ 6 lipca, godz. 12:00 — 18:00
→ 7 lipca, godz. 12:00 — 18:00
→ 8 lipca, godz. 12:00 — 18:00
→ 10 lipca, godz. 10:00 — 13:00
→ 13 lipca, godz. 12:00 — 18:00
→ 14 lipca, godz. 12:00 — 18:00
→ 15 lipca, godz. 12:00 — 18:00
→ 17 lipca, godz. 10:00 — 13:00
→ 20 lipca, godz. 12:00 — 18:00
→ 21 lipca, godz. 12:00 — 18:00
→ 22 lipca, godz. 12:00 — 18:00
→ 24 lipca, godz. 10:00 — 13:00

Potańcówka w Sferze

9 lipca / 19:00 — 23:00 / Jaromir (Polena Recordings)

JAROMIR → producent, DJ i wydawca z Gdańska. Tworzy bazując na krótkich samplach z różnych źródeł, zwykle głęboko przetworzonych cyfrowo. W swoich muzycznych setach preferuje bujające, niższe tempa. Wcześniej współtworzył duet Ptaki, a od maja 2018 roku prowadzi wytwórnię płytową Polena Recordings. To młoda gdańska wytwórnia koncentrująca się na tzw. balearic music, czyli nieoczywistej muzyce klubowej o relaksującym charakterze.

16 lipca / 19:00 — 23:00 / dj Mellow

DJ MELLOW → pochodzi z Tychów, od 2007 jest członkiem „stajni” Dj FEEL-X’a SIŁA-Z-POKOJU. Pierwszy kontakt z gramofonami miał w 2000 roku i od tamtej pory nieustannie pracuje nad swoją techniką i skillami. W jego setach można usłyszeć mieszankę hip-hopu i dancehall-u, z nutką funku oraz starego disco.

23 lipca / 19:00 — 23:00 / Jazxing (Perły Bałtyku / Polena Recordings)

JAZXING → grupa tworzona przez Mateusza Filipiuka i Jakuba Sautycza, muzyków i DJ’ów pochodzących z Gdańska. Ich interpretacja utworu „A może by” zespołu Transport Band, ma już prawie 3 000 000 odtworzeń na portalu YouTube. Od 2014 roku muzycy spełniają się jako organizatorzy cyklu edukacyjnego — Gdańska Szkoła Disco oraz imprez Hypnotic Tango.

Sfera Kina

10 lipca / 19:00 / „W deszczowy dzień w Nowym Jorku”

„W deszczowy dzień w Nowym Jorku”, USA, 2019, 92 min
reżyseria: Woody Allen
obsada: Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law, Diego Luna, Liev Schreiber

Gatsby (Timothée Chalamet) uwielbia klimat Nowego Jorku i chce pokazać rodzinne miasto swojej ukochanej, początkującej dziennikarce Ashleigh (Elle Fanning). Niespodziewanie ich ścieżki rozchodzą się i każde przeżywa własne przygody, pełne humoru i zwrotów akcji. Reżyser filmowy (Liev Schreiber) zaprasza dziewczynę na pokaz roboczej wersji jego najnowszego dzieła. I tak, Ashleigh zostaje wciągnięta w wir wydarzeń, dzięki którym pozna scenarzystę (Jude Law) oraz gwiazdę kina — Francisco Vegę (Diego Luna). Z kolei osamotniony Gatsby przypadkowo spotyka Chan (Selena Gomez) — młodą i błyskotliwą siostrę swojej ex dziewczyny — i spędza w jej towarzystwie cały dzień. Rozmarzony i skąpany w deszczu dzień w Nowym Jorku sprawi, że Ashleigh pozna siebie na nowo, a jej chłopak przekona się, że żyje się tylko raz. / na podstawie opisu dystrybutora

Przed projekcją zostaną pokazane materiały archiwalne o Parku Śląskim (około 10 min)

17 lipca / 19:00 / „Na noże”

„Na noże”,  USA, 2019, 130 min
reżyseria: Rian Johnson
obsada: Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Ana de Armas, Christopher Plummer

Dzień po hucznej imprezie z okazji 85. urodzin, słynny autor powieści kryminalnych Harlan Trombley (Christopher Plummer) zostaje znaleziony martwy w swej okazałej i zagadkowej posiadłości. W uroczystościach wzięła udział cała osobliwa rodzina pisarza z dziećmi i wnukami na czele. Nikt nie jest poza podejrzeniem, a śledztwo prowadzi równie elegancki, co dociekliwy detektyw Benoit Blanc (Daniel Craig). / na podstawie opisu dystrybutora

Przed projekcją zostaną pokazane materiały archiwalne o Parku Śląskim (około 10 min)

24 lipca / 17:00 / „Tony Halik”

„Tony Halik”, Polska, 2020, 90 min
reż. Marcin Borchardt

Co wieczór, za pomocą swoich kultowych programów Tony Halik przenosił miliony Polaków w miejsca, które im się nawet nie śniły. Film opowiada o życiu znanego podróżnika, jego przygodach w odległych krainach oraz przeciwnościach, którym musiał stawiać czoła na każdym kroku. Halik, jak przystało na wytrawnego gawędziarza, lubił publicznie podkoloryzować to i owo. Dziś trudno dociec, które elementy jego opowieści wydarzyły się naprawdę, a które są jedynie pokłosiem nieokiełznanej wyobraźni i poczucia humoru podróżnika. / na podstawie opisu dystrybutora

Przed projekcją zostaną pokazane materiały archiwalne o Parku Śląskim (około 10 min)

24 lipca / 19:00 / „Suspiria”

„Suspiria”, USA, Włochy, 2018, 152 min
reżyseria: Luca Guadagnino
obsada: Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth, Chloë Grace Moretz

Amerykańska tancerka Susie Bannion (Dakota Johnson) wyjeżdża do Berlina, aby rozpocząć naukę w prestiżowej szkole baletu. Jej przyjazd zbiega się w czasie ze zniknięciem w tajemniczych okolicznościach Patricii (Chloë Grace Moretz), jednej z wychowanek akademii. Pod okiem ekscentrycznej dyrektor artystycznej szkoły — Madame Blanc (Tilda Swinton), Susie szybko czyni niesamowite postępy i zaprzyjaźnia się z inną tancerką Sarą (Mia Goth). Kiedy w szkole dochodzi do kilku mrożących krew w żyłach incydentów, obie dziewczyny zaczynają nabierać podejrzeń. Wkrótce Susie uda się poznać największy, mroczny sekret akademii i odkryć jej prawdziwą naturę. / na podstawie opisu dystrybutora

Przed projekcją zostaną pokazane materiały archiwalne o Parku Śląskim (około 10 min)

Sfera kina dla dzieci

11 lipca / 11:00 / „Jakub, Mimmi i gadające psy”

„Jakub, Mimmi i gadające psy”, Polska, Łotwa, 2019, 70 min, 6+
reżyseria: Edmunds Jansons

Zupełnie nie mając na to ochoty, 10-letni Jakub musi spędzić tydzień na przedmieściach Rygi u swojej charakternej kuzynki Mimmi i jej taty. Dziewczynka szybko daje odczuć kuzynowi, że za nim nie przepada, jednak Jakub znajduje niezwykłych przyjaciół — poznaje gang gadających psów. Gdy w końcu udaje mu się porozumieć z kuzynką, pojawia się kolejne wyzwanie — do ulubionego parku Mimmi wkraczają buldożery. Na domiar złego jeden z psów zostaje uprowadzony. Dzieci i zwierzęta zwierają szyki, by uratować zielone miejsce i odnaleźć zaginionego czworonoga.

11 lipca / 12:15 / „Zagadkowe historie parkowe” — gra terenowa dla rodzin z dziećmi

Tuż po niezwykłych przygodach Jakuba, Mimmi i gadających psów, w parku pojawi się tajemnicza postać. Nieznajomy będzie niestrudzenie utrudniać mieszkańcom Katowic korzystanie z przestrzeni miejskiej. Gotowi na wszystko śmiałkowie wyruszą w podróż po parkowych zakamarkach, aby odnaleźć, co lub kto się za tym kryje.

Celem gry terenowej będzie zwrócenie uwagi, nie tylko najmłodszych, na wspólne przestrzenie publiczne oraz ich rolę w naszym codziennym życiu. Z pewnością gra zainspiruje uczestników do odkrywania zielonych skwerów oraz żyjących w nich roślin i zwierząt.

Liczba uczestników gry jest ograniczona, dlatego obowiązują zapisy w dniu i miejscu wydarzenia od godz. 10:00

18 lipca / 11:00 / Filmy krótkometrażowe dla dzieci

Zapraszamy dzieciaki 3+ na pokaz czterech filmów krótkometrażowych związanych z tematem wody, a w programie znajdą się:

→ „Hip Hip i Hurra”, czyli zabawne przygody duetu detektywistycznego, w skład którego wchodzą różowy hipopotam Hip-Hip oraz fioletowa łasica Hurra.

→ „Agatka”, czyli perypetie kilkuletniej dziewczynki i jej ukochanego chomika Cyryla, podczas których para nie tylko świetnie się bawi, ale także sporo uczy się o świecie.

→ „Mami Fatale”, czyli najlepsza kucharka na świecie oraz jej oddane zwierzaki — Psina i Prosię — walczą z przeciwnościami losu.

→ „Baśnie i bajki polskie”, czyli najpopularniejsze, lubiane niezmiennie od lat, tradycyjne baśnie i bajki polskie. Pełne przygód, rozśmieszają i skłaniają do refleksji.

18 lipca / 12:15 / „Morskie opowieści” — warsztaty dla dzieci

Po projekcji filmów krótkometrażowych poświęconych ważnej tematyce wody, wspólnie z bohaterami ulubionych bajek przeżyjemy morskie przygody. Zastanowimy się, do czego potrzebna jest woda, jakie zwierzęta zamieszkują oceany, a które możemy spotkać w parkowych stawach.

Podczas warsztatów każdy z uczestników będzie mógł wykonać model swojego ulubionego morskiego zwierzątka. Stworzone z niepotrzebnych gazet, kolażowe postaci z recyclingu posłużą uczestnikom podczas zabaw animacyjnych.

Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona, dlatego obowiązują zapisy w dniu i miejscu wydarzenia od godz. 10:00

25 lipca / 11:00 / „Mój przyjaciel Ufik”

„Mój Przyjaciel Ufik”, Francja 2019, 86 min, 6+
reżyseria: Eric Tosti

Mały Willy przez przypadek trafia na niezwykłą planetę. Wszystko jest tu zaskakujące i wyjątkowe, po prostu nie z tej ziemi. Jednak największym odkryciem chłopca jest Ufik — uroczy psotnik o ośmiu łapkach i wielkim sercu. Aby odnaleźć drogę do domu, Willy wspólnie z niesfornym ośmionogiem wyruszą w fantastyczną podróż, podczas której przeżyją mnóstwo przygód i staną się najlepszymi przyjaciółmi!

25 lipca / 12:30 / „Tajemnicze planety” — warsztaty dla dzieci

Gdy emocje po niecodziennym spotkaniu Willy’ego i Ufika opadną, przyjdzie pora na wspólne tworzenie pozaziemskich światów. Zapraszamy na warsztaty, podczas których zastanowimy się, jak może wyglądać przyroda na innych planetach. Zabierzemy uczestników w międzygalaktyczną podróż, w czasie której będziemy projektować kosmiczną faunę i florę.

Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona, dlatego obowiązują zapisy w dniu i miejscu wydarzenia od godz. 10:00

Warsztaty scenograficzne

Teatralna scenografia bez tajemnic

Warsztaty dla dzieci i młodzieży, które poprowadzą: Agata Kurzak, Berta Witkowska

Warsztaty pozwolą odkryć sekrety i tajemnice scenografii teatralnej. Uczestnicy warsztatów spróbują wykonać własne modele sceny, a także zaprojektować przestrzeń czy stroje teatralne.

Liczba uczestników jest ograniczona, dlatego obowiązują zapisy w dniu i miejscu wydarzenia od godz. 16:00

PROGRAM WARSZTATÓW

→ 11 lipca, godz. 17:00 — 19:00
→ 18 lipca, godz. 17:00 — 19:00
→ 25 lipca, godz. 17:00 — 19:00

Organizator
Partner
Patron medialny
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia wygody przy korzystaniu z pełnej funkcjonalności. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki.