Menu

Deklaracja dostępności

Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.arscameralis.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021–03–24
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021–03–24

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Na stronie internetowej znajdują się filmy, w których nie umieszczono napisów – będą one sukcesywnie dodawane (ustawy nie stosuje się do multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.).
  • Na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych.
  • Na stronie internetowej występują niejasne cele linków.

Ze strony internetowej można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze (oraz strzałek i spacji w przypadku menu).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024–03–26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Karolina Kula, e-mail: karolina.kula@arscameralis.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (32) 257 06 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (po kliknięciu otworzy się nowa karta przeglądarki).

Dostępność architektoniczna

Siedziba Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris mieści się w następującej lokalizacji:

  • Katowice, ul. Ligonia 7 (piętro II) – budynek Biblioteki Śląskiej i Filia nr 1 Miejskiej biblioteki Publicznej w Katowicach

Główne wejście do budynku wyposażone jest w podjazd i platformę przeznaczoną do transportu osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W holu znajduje się wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Biblioterapeutycznego Biblioteki Śląskiej w godzinach pracy lub pracownicy ochrony. W budynku dostępne są dwie toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Platforma przeznaczona do transportu osób poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się również na pierwszym piętrze budynku. Tym samym możliwe jest przyjmowanie osób ze specjalnymi potrzebami oraz pozostałych gości Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w pomieszczeniach znajdujących się na parterze oraz pierwszym piętrze budynku.

Biura Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris ulokowane są natomiast na drugim piętrze budynku – obecnie nie istnieje możliwość zamontowania windy ani w/w platformy pozwalającej dostać się do nich osobom z ograniczeniami ruchowymi. Instytucja oferuje jednak dostęp alternatywny: kontakt telefoniczny, mailowy lub kontakt za pomocą mediów społecznościowych (zamiast osobistego stawiennictwa) oraz wsparcie pracowników Instytucji.

Przed budynkiem znajduje się 1 ogólnodostępne i oznaczone miejsce parkingowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnością.

Budynek Biblioteki Śląskiej znajduje się w centrum Katowic, dotrzeć można do niego korzystając z komunikacji publicznej (najbliższe przystanki tramwajowe dla linii T6 i T16 – Katowice Plac Miarki).

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na wniosek zainteresowanego – Instytucja zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego w terminie powyżej 7 dni od zgłoszenia.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia wygody przy korzystaniu z pełnej funkcjonalności. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki.